O projektu

SKRYTÍ HRDINOVÉ® — projekt cílené komplexní psychosociální péče pro všechny rodinné příslušníky při vážném nebo chronickém onemocnění v rodině

Každé dítě ale i dospělý, který se pere s vážnou nemocí, je opravdový HRDINA. Potřebuje spoustu síly a kuráže, aby nemoci a léčbě čelil.

Kromě těchto obdivuhodných zjevných hrdinů však existuje i spousta SKRYTÝCH HRDINŮ®, kteří se potýkají s mnoha specifickými problémy a na jejichž potřeby se často nemyslí. A těmi jsou partneři, maminky a otcové, prarodiče nemocných dětí, děti nemocných rodičů a také zdraví sourozenci nemocných dětí, kteří velmi často danou situaci těžce nesou a z mnoha důvodů jí trpí a jsou jí významně celoživotně ovlivněni.

Vizí a cílem projektu SKRYTÍ HRDINOVÉ® je vytvoření systému včasné a cílené komplexní psychosociální péče o všechny členy rodiny při vážném onemocnění. Podstatnou součástí projektu je pořádání přednášek, seminářů, workshopů a kurzů s danou tematikou pro laickou i odbornou veřejnost.

Dílčím a prvním projektem SKRYTÝCH HRDINŮ®, je projekt Supersourozenci, který je první svého druhu v ČR a který se zabývá cílenou podporou zdravých sourozenců vážně nebo chronicky nemocných dětí. Vychází z výsledků mé disertační práce a z výstupů grantu GAČR, jehož jsem byla hlavní řešitelkou.

Zvláštní pozornost je v rámci tohoto projektu věnována zdravým sourozencům onkologicky nemocných dětí, neboť zkušenosti ze zahraničí i výsledky mých vlastních výzkumů jasně ukazují, že pro zdravé sourozence představuje těžké onemocnění jejich bratříčka či sestřičky vysokou psychickou zátěž, se kterou si sami dokáží jen těžko poradit, a která může vést k přechodnému či dokonce trvalému narušení jejich psychického a následně i tělesného zdraví.

Rodiče, avšak často ani lékaři či další odborníci, si těžkou pozici zdravých sourozenců mnohdy neuvědomují, neboť jejich pozornost a pomoc se přirozeně primárně koncentrují na nemocné dítě. Stejně jako nemocné děti, i jejich zdraví sourozenci se však musejí ve svém životě vypořádat s řadou nesmírně náročných situací a stávají se tak opravdovými SKRYTÝMI HRDINY®. Odborné veřejnosti a často i rodičům prakticky zcela unikala nutnost poskytnout včasnou kvalifikovanou pomoc a podporu i zdravým sourozencům. Pilotní výzkum, který jsem vedla, však jasně prokázal závažnost situací, kterým musí v životě čelit sourozenci onkologicky nemocných dětí. Tyto vlastní poznatky, podpořené zkušenostmi získanými na předních zahraničních pracovištích, mě vedly k vytvoření projektu SKRYTÍ HRDINOVÉ® — SUPERSOUROZENCI, který se systematicky věnuje poskytování kvalifikované a specializované psychosociální péče pro zdravé sourozence vážně nebo chronicky nemocných dětí a pomáhá jim zvládat těžké životní situace, které onemocnění jejich bratříčka či sestřičky přináší.

Zkušenosti, získané při poskytování psychosociální pomoci sourozencům onkologicky nemocných dětí, mohou být díky projektu SKRYTÍ HRDINOVÉ využity při poskytování specializované pomoci i v jiných vážných situacích, které se vyskytnou v rodinách s těžkým nebo chronickým onemocněním.